Ostatní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY Royal Brand club

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky určují pravidla programu Royal Brand Club, dále jen klub.

1.2. Organizátorem klubu je společnosti s názvem „,,,,,,,,,,“ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM, se sídlem: ......................, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u oblastního soudu pro ............. v ..........., oddělení ................ s číslem IČ: ............, s číslem DIČ: se základním kapitálem ............. korun českých, dále jen organizátor.

1.3. Zákazník vstupuje do klubu:

· založením uživatelského účtu v internetovém obchodě www.royalbrand.cz (dále: „INTERNETOVÝ OBCHOD“) a souhlasem s přijímáním obchodních informací (zapsání do newsletteru) anebo

· vyplněním klubového formuláře v kamenném obchodě ( showroomu ) Royal Brand (dále: „KAMENNÝ OBCHOD“) a předáním formuláře prodavači.

Vstupem do klubu se zákazník stává členem klubu.

1.4. Pravidla účasti v klubu určují tyto Obchodní podmínky, které budou zveřejněny na stránce www.royalbrand.cz, v kamenných obchodech a v sídle organizátora.

1.5. Organizátor si vyhrazuje právo na zavádění změn v obchodních podmínkách v libovolné chvíli existence klubu, avšak s výhradou, že zavedené změny nebudou mít za následek omezení práv získaných členy klubu. Informace o změně obchodních podmínek bude zveřejněna na internetové stránce www.royalbrand.cz a v kamenných obchodech Royal Brand. Zákazníci budou informováni o změnách obchodních podmínek pomocí emailové zprávy nebo zprávy sms.

2. PRAVIDLA KLUBU

2.1. Klub (dále: RBC“) je speciální věrnostní program určený pro všechny zákazníky internetového obchodu nebo kamenných obchodů (dále společně také „OBCHOD NEBO OBCHODY Royal Brand“), kteří souhlasili s přijímáním obchodních informací („newsletter“) a založili uživatelský účet v obchodě Royal Brand.

2.2. Člen klubu, který provedl nákup v internetovém obchodě anebo kamenných obchodech, shromažďuje bonus ve výši 10 % hodnoty prováděných nákupů, který lze využít podle pravidel určených níže (dále: „BONUS“). Účast v klubu umožnuje využívat další akce a speciální nabídky.

2.3. Pro vstup do RBC je třeba:

· založit uživatelský účet v internetovém obchodě a dát souhlas k přijímání obchodních informací (souhlas s newsletterem) nebo

· vyplnit registrační formulář dostupný v kamenných obchodech, což znamená založení účtu v internetovém obchodě a souhlas s přijímáním obchodních informací.

2.4. Členy AC mohou být pouze plnoleté osoby. Osoby, kterým je nad třináct let, mohou být členy RBC pouze se souhlasem svých zákonných zástupců.

2.5. Účet člena klubu, který potvrdil ochotu využívat slevový program RBC, by měl obsahovat požadované osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) a další údaje jako datum narození a potvrzení pohlaví člena klubu, a v případě registrace v Kamenném obchodě také korespondenční adresu.

2.6. Člen klubu, který se přihlásí do klubu v Kamenném obchodě, obdrží od organizátora klubovou kartu (dále jen karta), umožňující identifikaci člena klubu během nákupů v kamenných obchodech. Identifikace člena klubu může proběhnout také na základě nim uvedených osobních údajů.

3. PRAVIDLA PŘIČÍTÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLEVY VE SLEVOVÉM PROGRAMU RBC

3.1. Členům klubu, kteří využívají slevový program RBC, se připočítá Bonus ve výši 10 % hodnoty každého provedeného nákupu v obchodech Royal Brand. Využití bonusu probíhá podle pravidel určených níže. Bonus není možné vyměnit na hotovost. Bonus je vypočítán, a následně zaokrouhlen matematicky na celé koruny.

3.2. Připočítaný bonus lze využít během dalších nákupů v kamenných obchodech nebo internetovém obchodě pouze u nákupu zboží nezlevněného a takového, na které se nevztahují akce a slevy. Bonus bude využít jako sleva od prováděných nákupů s výhradou, že sleva bude připočtena pouze ze zboží nezlevněného a takového, na které se nevztahují akce a slevy. V případě, že na účtu člena Klubu připočtený bonus má hodnotu nad 50 % hodnoty nakupovaného zboží, další nevyužitý bonus zůstává na účtu člena klubu a může být využít během dalších nákupů. Pokud na účtu člena klubu připočtený bonus je menší nebo se rovná 50 % hodnoty zboží v rámci daného nákupu, člen klubu může využít celý shromážděný bonus.

3.3. Pokud je bonus využíván k transakci, během které Účastník kupuje několik výrobků, je tento bonus rozdělen proporcionálně mezi výrobky a proporcionálně snižuje cenu každého výrobku nezlevněného a takového, na který se nevztahují akce, podle následujícího vzoru:

X = (Y/Z)*W, kde:

X je velikost slevy pro danou položku z paragonu;

Y je aktuální cena dané položky z paragonu;

Z je součet aktuálních cen všech položek z paragonu, na které se sleva vztahuje, čili zboží nezlevněného a takového, na které se nevztahuje jiná akce;

W je sleva, kterou lze využít na daném paragonu v souladu s pravidly stanovenými v bodu 3.2

3.4. Bonus z dané nákupní transakce může člen klubu využít ve lhůtě 180 dní. Po uplynutí stanovené lhůty bonus připočten z dané transakce bude odstraněn, což však nemá vliv na bonusy připočítány z pozdějších transakcí.

3.5. Bonus z dané transakce může být využít po uplynutí 14 dní od realizace prodeje v rámci dané transakce. Jako realizace prodeje se vnímá doba zaúčtování prodeje v rámci dané transakce. Zaúčtování prodeje se koná před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi.

3.6. Všechny informace ohledně stavu účtu člena klubu a připočítaného bonusu jsou dostupné v záložce „Můj účet“ v Internetovém obchodě.

3.7. U nákupů prováděných v Kamenných obchodech je člen klubu ověřen na základě jeho klubové karty. Nemá-li Člen klubu kartu, může být ověřen na základě jiných údajů (např. osobních, telefonního čísla, adresy), pokud výsledek ověření nebude vzbuzovat důvodné pochybnosti.

3.8. V případě vrácení zboží z transakce, pro kterou byl použít Bonus (rovněž v případě uznání reklamace podané Členem klubu vrácením částky zaplacené za zboží), Člen klubu na svůj účet opět obdrží hodnotu Prémie příslušné pro vrácené zboží.

3.9. V případě vrácení zboží z transakce, v rámci které byl připočtena Prémie na účtu daného Člena klubu (rovněž v případě uznání reklamace podané Členem klubu vrácením částky zaplacené za zboží), připočtená Prémie bude snížena o hodnotu vyplývající s hodnoty vráceného zboží.

3.10. Program Klubu se nepojí s jinými věrnostními a partnerskými programy dostupnými v obchodě Royal Brand a není možné využívání různých programů během jedné transakce.

3.11. Pro využití Bonusu získaného během nákupů v Internetovém obchodě Člen klubu během provádění nákupu označuje v nákupním košíku možnost „Používám Royal Brand Club“, což způsobuje – v případě, že člen klubu má na účtu připočtený Bonus – příslušné snížení ceny zboží v košíku. Pro využití možnosti Klubu v nákupním košíku musí být uživatel přihlášen na svůj účet. Pro využití bonusu v Kamenném obchodě Člen klubu před provedením nákupu musí ohlásit prodavači, že je Členem klubu a chce využít RBC.

3.12. Organizátor si vyhrazuje možnost časové změny výše připočteného Bonusu, především jeho navýšením. Změna výše Bonusu nesmí způsobit omezení práv získaných členy kluby.

3.13. Pokud bonus na účtu člena klubu nebyl připočítán nebo využít v souladu s obchodními podmínkami, organizátor je oprávněn k zneplatnění části nebo celého připočteného bonusu, o čemž člen klubu bude informován.

3.14. Pro Členy klubu jsou organizovány dočasné akce (např. znásobnění bodů, dodatečné dárky k nákupům atd.). Podrobnosti ohledně dočasných nabídek (doba platnosti a pravidla) jsou zveřejňovány na stránce www.royalbrand.cz.

4. KLUBOVÁ KARTA

4.1. Klubová karta se vydává pro zákazníky kamenných obchodů a je nástrojem sloužícím k identifikaci člena klubu.

4.2. Karta není platební, bankomatovou nebo kreditní kartou. Karta je majetkem organizátora a není přenosná.

4.3. Karta je slevovým kupónem, pro který jsou připsány výhody vyplývající z členství v Klubu.

4.4. Karta se vydává členovi klubu bez zpoplatnění této služby.

4.5. V případě registrace v kamenných obchodech registrační formulář by měl být vyplněn kompletně a čitelně, pravdivě a měl by být předán zaměstnanci kamenného obchodu. Organizátor přijme pouze takový registrační formulář, který byl správně vyplněn a obsahuje všechny požadované údaje, v tom souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu spojeným s klubem a souhlas se zasíláním obchodních informací potvrzené vlastnoručním podpisem.

4.6. V případě ztrácení Karty účastník by měl o tomto neprodleně informovat Organizátora použitím podacího formuláře dostupného na adrese: www.royalbrand.cz kontakty. Shromážděný na účtu účastníka bonus bude efektivně zabezpečen teprve ve chvíli blokace karty, která proběhne neprodleně po obdržení zaměstnanci společnosti Royal Brand informace o ztrácení karty, ne však později než ve lhůtě 3 pracovních dní. Během nahlášení ztrácení karty bude člen klubu podrobně informován o způsobu obdržení nové karty.

4.7. Karta se vydává na dobu neurčenou.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Osobní údaje zákazníka jsou chráněny v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (v jednotném znění: Sb. 2002 r. č. 101 pol. 926 s pozd. zm.). Administrátorem údajů je organizátor.

5.2. V registračním formuláři zákazník dává dobrovolný souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů organizátorem a subjekty spolupracujícími s organizátorem pro účely spojené s klubem umístěním na formuláři svého podpisu. Vzhledem k pravidlům fungování RBC souhlas se zpracováváním osobních údajů je podmínkou účasti na RBC.

5.3. Člen klubu má právo na vhled do svých osobních údajů, jejich aktualizaci a opravu. Člen Klubu má právo každou dobu odvolat souhlas na zpracovávání osobních údajů a požádat o jejich odstranění organizátorem.

5.4. Člen klubu je povinen informovat Organizátora o každé změně svých osobních údajů obsažených v registračním formuláři. Bude-li taková informace chybět, organizátor nenese zodpovědnost za zpoždění nebo neobdržení členem klubu informací o aktuálních akcích určených pro účastníky klubu, týká-li se neinformování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro předání takových informací.

5.5. Člen klubu může být vyloučen z klubu v případě, že:

· porušil obchodní podmínky a nepřestal s porušováním i přes požádání elektronickou poštou s určením dodatečné 7-denní lhůty k přestání s narušováním,

· odvolal souhlas k zpracovávání osobních údajů a zasílaní obchodní informace elektronickou cestou.

O vyloučení z Klubu je uživatel informován neprodleně na elektronickou poštu.

6. UZAVŘENÍ KLUBU. REZIGNACE NA ÚČAST V KLUBU

6.1. Organizátor si vyhrazuje právo na pozastavení nebo uzavření Klubu v libovolném okamžiku jeho trvání, s výhradou však, že práva získaná členy klubu budou zachována.

6.2. V případě uzavření nebo pozastavení klubu na všech Kartách a účtech členů klubu bude blokována možnost napočítání bonusu, což neporušuje právo člena klubu na využití napočítaného na jeho účtu bonusu ve lhůtě do 180 dní od provedení jednotlivých transakcí.

6.3. V případě uzavření nebo pozastavení klubu organizátor je povinen umístit příslušnou informaci na internetové stránce www.royalbrand.cz, v obchodech Royal Brand a informovat členy klubu emailem, zprávou sms nebo v jiné zvolené organizátorem podobě.

6.4. Uzavření nebo pozastavení klubu organizátorem neopravňuje člena klubu k žádosti vůči organizátoru o vyplacení bonusu v hotovosti.

6.5. Rezignace z účasti v Klubu probíhá odvoláním souhlasu k přijímání obchodních informací (newsletter) nebo na základě požádání Zákazníkem po kontaktování zákaznické podpory na emailovou adresu info@royalbrand.cz nebo tel. čísle: +420 .........

7. KONEČNÁ USTANOVENÍ. REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Člen klubu má právo podat reklamaci v souvislosti s realizaci ustanovení obchodních podmínek, především v rozsahu uděleného Bonusu nebo uplatnění slevy. Reklamace by měla být podána ve lhůtě 30 dní od výskytu okolností, které zdůvodňují její podání. Reklamace by měla být poslána poštou, kurýrem, podána osobně v sídle organizátora nebo poslána emailem na adresuinfo@royalbrand.cz anebo prostřednictvím kontaktního formuláře: royal brand s komentářem: reklamace RBC CARD REKL.

7.2. V záležitostech neregulovaných těmito Obchodními podmínkami platí české právní předpisy, především zákon ze dne............... s pozd. zm.).

7.3. Všechny spory vzniklé v souvislosti s uplatněním obchodních podmínek budou řešeny u soudu příslušného v souladu s obecně platnými předpisy.

7.4. Obsah obchodních podmínek je zpřístupněn pro všechny členy klubu na internetové stránce www.royalbrand.cz, v kamenném obchodě a v sídle organizátora.

7.5. Tyto Obchodní podmínky se považují za přijaté účastníkem podepsáním účastníkem registračního formuláře dostupného v kamenném obchodě nebo vstupem do klubu přes internetovou stránku www.royalbrand.cz.

Poslední aktualizace:

+420 728 773 612
Infolinka Royal Brand je provozu v pracovních dnech od 08:00 - 18:00.
Online oddělení Royal Brand je v provozu v pracovních dnech od 08:00 - 22:00.
Showroom je otevřen od 08:00 - 18:00 pouze v pracovních dnech.
KONTAKT E-MAIL
info@royalbrand.cz
Korespondeční adresa:
Dělostřelců 1210
Rokycany 337 01
IČ:
Dič:
DOPRAVA ZDARMA
Při nákupu nad 2000 Kč Vám zboží doručíme zcela zdarma, bez veškerých poplatků.
ODESLÁNÍ JIŽ ZÍTRA
Zboží expedujeme obvykle do 24 hodin od učinění Vaší objednávky. Každá zásilka má přidělené své sledovací číslo.
Copyright © 2018 Royal Brand - všechna práva vyhrazena. Spolupracujeme s BECORP studio
Tvorba internetových obchodů